ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)
ชื่อเดิมคือโรงเรียนสารพัดช่างกรุงเทพมหานคร (อาทร  สังขะวัฒนะ) เป็นโรงเรียนในสังกัดงานการศึกษาพิเศษ กองโรงเรียน สำนักการศึกษา
การตั้งโรงเรียนครั้งแรกได้รับการสมทบทุนจาก นายอาทร  สังขะวัฒนะ  ขณะนั้นเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ซึ่งมี นายวรพจน์  พุ่มพวง เป็นครูใหญ่คนแรก 
ปี พ.ศ. 2519     - เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2519
                   - เปิดสอน แผนกช่าง คือ  ช่างยนต์ , ช่างเสื้อสตรี
                     หลักสูตรระยะสั้น 5 เดือน เรียนวันละ 3 ชั่วโมง
                   - เปิดสอน 2 รอบ รอบเช้า 9.00 – 12.00 น. รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.
ปี พ.ศ. 2520    - เปิดสอนช่างวิทยุโทรทัศน์ หลักสูตรระยะสั้น 5 เดือน เรียนวันละ  3 ชั่วโมง
                   - เปิดสอน 2 รอบ  รอบเช้า 9.00 – 12.00 น.  รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.
ปี พ.ศ. 2521     - เปิดสอนช่างไฟฟ้า หลักสูตรระยะสั้น 5 เดือน เรียนวันละ  3 ชั่วโมง
                   - เปิดสอน 2 รอบ  รอบเช้า 9.00 – 12.00 น.  รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.
ปี พ.ศ. 2522    - เปิดสอนช่างเสริมสวยสตรี  หลักสูตรระยะสั้น 5 เดือน  เรียนวันละ  3 ชั่วโมง
                   - เปิดสอน 2 รอบ  รอบเช้า 9.00 – 12.00 น.  รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.
ปี พ.ศ. 2528    - เปิดสอน รอบค่ำ โดยใช้หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน เรียนวันละ 3 ชั่วโมง
                     ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.00 น.  มีเวลาเรียน 180 ชั่วโมง
                   - เปิดเรียนรอบค่ำ ครั้งแรกเมื่อ 1 ตุลาคม  2528  มีนายวรพจน์ พุ่มพวง เป็นอาจารย์ใหญ่
ปี พ.ศ. 2529    - เปิดสอนงานบ้านและโภชนาการ  หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน  เรียนวันละ  3 ชั่วโมง
                   - เปิดสอน  รอบเช้า 9.00 – 12.00 น. รับผู้เรียนรุ่นละ 30  คน
ปี พ.ศ. 2535    - โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครย้ายจากสำนักการศึกษา มาสังกัดฝ่ายการศึกษาอาชีพ 
                     กองส่งเสริมอาชีพ  สำนักพัฒนาชุมชน
ปี พ.ศ. 2548    - สำนักพัฒนาชุมชนเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักพัฒนาสังคม
                   - ปัจจุบันโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(อาทร สังขะวัฒนะ)
                     สังกัดกองส่งเสริมอาชีพ ฝ่ายการศึกษาอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม
ปี พ.ศ. 2549    - เปิดสอนวิชาแจ๊สแดนซ์ ศิลปะประดิษฐ์ สนทนาภาษาอังกฤษ และลีลาศ
                     หลักสูตรระยะสั้น 75 ชั่วโมง เรียนวันละ 3 ชั่วโมง
                   - เปิดสอน รอบค่ำ 17.00 – 20.00 น.
ปี พ.ศ. 2553    - เปิดสอนวิชาช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ หลักสูตรระยะสั้น 75 ชั่วโมง  เรียนวันละ  3 ชั่วโมง
                   - เปิดสอน รอบค่ำ 17.00 – 20.00 น.
ปี พ.ศ. 2554    - เปิดสอนวิชาติดตั้งแก๊สรถยนต์  หลักสูตรระยะสั้น 150 ชั่วโมง  เรียนวันละ  3 ชั่วโมง
                   - เปิดสอน รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.
ปี พ.ศ. 2557    - เปิดสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 200 ชั่วโมง 3 รอบ
                   - เปิดสอน รอบเช้า – รอบบ่าย และรอบค่ำ
ปี พ.ศ. 2558    - เปิดสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 200 ชั่วโมง 3 รอบ
                   - เปิดสอน รอบเช้า – รอบบ่าย และรอบค่ำ
ปี พ.ศ. 2559    - เปิดสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 200 ชั่วโมง 3 รอบ
                   - เปิดสอน รอบเช้า – รอบบ่าย และรอบค่ำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น