ประเภทวิชาคหกรรม

หลักสูตรที่เปิดสอน

คหกรรม

 แฟชั่นและสิ่งทอ
      (พื้นฐานโครงสร้างแบบตัด+ตัดเย็บเสื้อผ้าต้นแบบ)
    หลักสูตร เสื้อผ้าเพื่อการค้า
 อาหารและโภชนาการ
    หลักสูตร ขนมอบ
   หลักสูตร อาหารไทย (150 ชม)
 เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
 เสริมสวย
    หลักสูตร แต่งผมสตรี 
      (สระไดร์.ถักเปียงานพิธี,ดัดผม,ม้วนโรล์)  
    หลักสูตร ซอยผมสตรี ห้อง 1
    หลักสูตร ช่างซอยผม (150 ชม.)
 สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น