ระเบียบการ


โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)
ส่วนการฝึกอาชีพ สำนักงานการส่งเสริมอาขีพ
สำนักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร

หลักฐานการรับสมัคร 
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน  2 รูป
2. นำบัตรประชาชนมาแสดงในวันรายงานตัว
3. สำเนาวุฒิการศึกษา

คุณสมบัติของนักศึกษา
        ผู้ที่สมัครเข้าศึกษา ต้องเป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้สอบได้ไม่ต่ำกว่าประโยคประถมศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือมีความรู้ อ่านออกเขียนได้ และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.มีอายุไม่ต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์
2.มีสัญชาติไทย
3.มีความประพฤติเรียบร้อย
4.มีสุขภาพดี เหมาะสมในการเรียนวิชาชีพนั้น
5.มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง
6.ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจหรือติดยาเสพติดให้โทษ

การชำระเงินค่าสมัครเรียน
ชำระค่าสมัคร  และค่าบำรุงการศึกษา 105 บาท ทุกหลักสูตร
ยกเว้น  หลักสูตรคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้,หลักสูตรช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย,หลักสูตรการใช้งานโมบายเทคโนโลยี,หลักสูตรอินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช  
ค่าบำรุงการศึกษา 305.- บาท

เวลาเรียน  วันจันทร์ - วันศุกร์
รอบเช้า       09.00  -  12.00  น.
รอบบ่าย      13.00  -  16.00  น.
รอบค่ำ        17.00   - 20.00  น.

เวลาเรียน  วันอาทิตย์
09.00 - 16.00 น.

การแต่งกายสำหรับนักศึกษา
1. แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย 
2. กระโปรงและกางเกง (สุภาพ)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น