เกี่ยวกับเรา

อัตลักษณ์ (Identity)   

- ทักษะเยี่ยม เปี่ยมวินัย ใส่ใจบริการ

เอกลักษณ์ ( Uniqueness )

- เลิศความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

ปรัชญา (Philosophy)

- ฝึกอาชีพเป็นเลิศ ประเสริฐคู่คุณธรรม นำความรู้ คู่ระเบียบวินัย สู่ชุมชนและสังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)

- มุ่งให้วิชาการก้าวไกล  ใส่ใจการดำเนินงานของโรงเรียน  พากเพียรสร้างคุณภาพทางการศึกษาวิชาชีพ              สู่ชุมชนและสังคม

พันธกิจ (Mission) 

- ผลิต พัฒนาฝีมือแรงงานและยกระดับการศึกษาวิชาชีพ และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับอาชีวศึกษา             
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
- ให้ความรู้และส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชนตามความชำนาญการด้านวิชาชีพ
- เป็นศูนย์สารสนเทศตลาดแรงงาน และพัฒนาการประกอบอาชีพอิสระและตลาดแรงงาน
- อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการบริหาร การจัดการ การอาชีพอิสระแก่ชุมชน
- ส่งเสริมให้บริการชุมชนตามนโยบายสำคัญของสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น